SIS Standard News nr 4 April 2002  

   
Välkommen till SIS Standard News. Vi vill kommunicera nyttan och värdet med standarder. Vårt elektroniska nyhetsbrev kommer ut tio gånger per år. Har du synpukter på innehållet eller formen så är du självklart välkommen att kontakta oss.
I DETTA NUMMER
Brandprovning Tryckkärl
Dokument hantering Brandkrav för madrasser
Miljöarbete Ökad lönsamhet med ny modell

Stora förändringar när nya brandprovningsmetoder införs
Inom kort kommer stora förändringar att ske när det gäller brandprovning och certifiering/typgodkännande av byggmaterial.
  Sverige kommer successivt att gå över från ett nationellt system till ett europeiskt. Övergången kommer att ge industrin möjligheter att verka på en mycket större marknad, samtidigt som man måste vara beredd att möta konkurrens från nya aktörer från andra länder, eftersom handeln över gränserna kommer att underlättas. Den 4 juni äger ett brandtekniskt seminarium för industrin rum hos SP (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut) i Borås.

Ytterligare informationoch anmälan: Erik Geete,
tfn 08-555 521 27, erik.geete@sis.se

Läs mer »

Upp

Dokumenthantering - Vad skall sparas, var, när och hur?
Nu finns den nya standarden Records Management SS-ISO 15489 - 1 i svensk översättning. Standarden underlättar för alla som inför, upphandlar eller levererar dokumenthanteringssystem att ta beslut om vilka dokument som ska sparas, på vilket sätt och hur länge.
 - Standarden är efterlängtad och fungerar som stöd och checklista för att lägga fast ansvar för olika moment i dokumenthanteringsprocessen. Därför kan den också ses som ett komplement till ISO 9000 vad det gäller krav på ansvar och rutiner för dokument, säger Karita Thomé, projektledare på SIS.

Standarden kan beställas av SIS på sisales@sis.se.

Ytterligare information: Karita Thomé,
tfn 08-555 520 37, karita.thome@sis.se

Läs mer »

Upp

SIS och Naturvårdsverket hjälper företag med miljöarbete
En miljöorienterad produktpolitik syftar till att förebygga och minska produkters negativa påverkan på människors hälsa och på miljön under produktens hela livscykel.
 Den 23 maj 2002 hålls den sjunde svenska IPP-dialogen (Integrated Product Policy) om miljöorienterad produktpolitik. Dialogen arrangeras i samarbete mellan Naturvårdsverket och SIS. Syftet med denna IPP-dialog är att belysa standarders betydelse i näringslivets arbete med en miljöorienterad produktpolitik.
 - Med konkreta exempel kommer vi att visa på hur standarderna i ISO 14000-serien, som omfattar miljöledningssystem, livscykelanalyser och miljömärkning, kan hjälpa företag och organisationer att bygga upp och bedriva ett systematiskt miljöarbete, säger Lars Jonsson, projektledare på SIS.
  Exemplen tar upp arbete under hela förädlingskedjan; från råvaruutvinning till färdig produkt. Seminariet är öppet för alla intresserade och det är kostnadsfritt. För anmälan och ytterligare information klicka på "läs mer" nedan.

Ytterligare information: Lars Jonsson,
tfn 08-555 520 36, lars.jonsson@sis.se

Läs mer »

Upp

Nytt regelvärk för tryckkärl - seminarium den 30 maj
Den 30 maj är den första dagen då det nya regelverket enligt PED* är obligatoriskt. Seminariet kommer att koncentreras på industrins egna erfarenheter av CE-märkning enligt PED. Cirka 500 certifikat för CE-märkning av tryckbärande anordningar har utfärdats i Sverige, varför det redan idag finns stor erfarenhet att redovisa.
  Exempel på områden som kommer att behandlas är riskanalys, materialval, dimensionering enligt de nya europeiska standarderna, PED-godkända kvalitetssystem och erfarenheter av att placera CE-märkta tryckkärl på marknaden.
*PED Pressure Equipment Directive, 97/23/EC

Ytterligare information och anmälan: Ben Bock,
tfn 08-555 521 38, ben.bock@sis.se

Läs mer »

Upp

Nya brandkrav för madrasser räddar liv
Nu har det tagits fram en ny standard för madrasser med extra högt antändlighetsmotstånd. Denna standard har notifierats inom CEN vilket är ett måste för att kunna ta fram en nationell standard idag. Projektet finansierades till stor del av RALF, Rådet för arbetslivsforskning.
 - Nu kan vi säga att vi har de hårdaste kraven i Europa vad gäller den här typen av madrasser, framhåller Åsa Janlöv, projektledare på SIS.
Det stora användningsområdet är främst för extra krävande vårdtagare inom sjuk- och exempelvis kriminalvård.

Ytterligare information: Åsa Janlöv,
tfn 08-555 520 92, asa.janlov@sis.se

Läs mer »

Upp

Ökad lönsamhet med ny modell
Vad kostar det egentligen att införa nya standardartiklar i sortimentet i svensk verkstadsindustri? Den frågan belystes ur olika synvinklar vid STANTEKs årsmöte på Scania i Södertälje den 17 april.
 
Vid produktutveckling är det ofta nödvändigt att införa nya artiklar i sortimentet. Samtidigt kräver eftermarknaden att gamla standardartiklar finns kvar under överskådlig tid. Detta leder till gradvis ökade kostnader och många har efterlyst en modell som beskriver kostnaderna vid införande, vidmakthållande och utfasning av standardartiklar i sortimentet.
 
En sådan artikelkostnadsmodell finns nu. Arbetet har initierats av STANTEK och modellen har tagits fram som ett examensarbete av teknologerna Anna Glaumann och Hanna Gustafsson vid Chalmers Tekniska Högskola.

STANTEK är en ideell förening som vill öka intresset för standardisering. Läs mer om STANTEK på föreningens hemsida: http://www.sis.se/stantek/

Ytterligare information: Klas Lindqvist
tfn 08-555 521 16, klas.lindqvist@sis.se

Läs ett sammandrag från STANTEKs årsmöte.

Upp

Har du kolleger som också vill få SIS Standard News på e-post, be dem skicka sitt NAMN, FÖRETAG, E-POST till: standardnews@sis.se

Vill du ej få SIS Standard News på e-post, avbryt prenumerationen genom att skicka e-post till standardnews@sis.se

Redaktör: Lovisa Krebs, tfn 08-555 520 20, lovisa.krebs@sis.se

Ansvrig utgivare: Olle Axenborg, tfn 08-555 520 19, olle.axenborg@sis.se

Kontakt: standardnews@sis.se
Hemsida: www.sis.se

SIS, Swedish Standards Institute
118 80 Stockholm
Tfn: 08-555 520 00
Fax: 08-555 520 01
Besök: Sankt Paulsgatan 6
 


 
Detta nyhetsbrev distribueras av
Relation & Brand AB
www.relationbrand.com
 

 

Aktuell publikation
Byggstandard 2002 på cd
Nu är den här - årets utgåva av Byggstandard. Cd:n innehåller ca 1 500 standarder varav ca 200 stycken har tillkommit sedan förra årets utgåva. Passa på att köpa denna cd till ett mycket förmånligt pris!

Cd:n har användarvänliga sökfunktioner som gör att du snabbt och lätt hittar det du söker. Du kan exempelvis söka på del av titel eller nyckelord. Den söker på allt och du får lätt upp det du letar efter.

Läs mer »
 

 

Aktuell utbildning
CE-märkning med hjälp av harmoniserad standard
Ett sätt att förenkla tillämpningen.
Seminarium om de krav som EU-direktiven ställer på en produkt och hur anpassningen kan förenklas med hjälp av standarder. För tillverkare och importörer som arbetar med maskinsäkerhet.
30 maj i Stockholm,
12 nov i Göteborg
Läs mer »
 

 

Aktuell publikation
SI-Guiden
SI-Guiden finns nu som ny utgåva och är uppdaterad med senaste nytt om storheter och enheter. Bland annat har några helt nya enheter tillkommit sedan den tidigare utgåvan för sex år sedan. Häftet innehåller även ett helt nytt avsnitt om prefix för binära multipler inom informationsteknik - IT.
Syftet med häftet är att fungera som uppslagsbok och handledning för dig när du använder dig av SI-systemet. SI-Guiden är lätt att slå i och tar ingen plats.
Läs mer »
 

 

Aktuell utbildning
Skapa ett miljölednings-
system

Bygg upp ett systematiskt miljöarbete. Hur du utvecklar och bygger upp ett ledningssystem för miljö baserat på ISO 14001. 21-23 maj
Läs mer »